🔴 شرکت نفتی «توپراش» ترکیه واردات نفتی خود از ایران را کاهش داده است، این مقدار از روزانه حدود ۱۸۷ هزار بشکه به ۱۳۰ هزار بشکه نفت رسیده است.

🆔 @Sedaiemardom