🔴 مردم مواظب موج‌های سیاسی کاذب که برای انحراف افکار عمومی از مطالبات ملی طراحی و پمپاژ می‌شوند باشند. پس از تکذیب منوچهر متکی‌، صدرالسادات و احسان علیخانی، مهران مدیری هم تکذیب کرد

🆔 @Sedaiemardom