🔴 عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت ۹۷ بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ مسئولین بیمه می‌گویند پول نداریم!

🆔 @Sedaiemardom