🔴 محمدرضا خاتمی: اصلاح‌طلبان ابایی ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظام هستیم. معتقدیم تغییر نظام بر مشکلات کشور خواهد افزود!

مسئله این است که دیگر اطمینانی باقی نمانده که شما سوپاپش باشید!