🔴 شعارنویسی مردم علیه ستم‌گری علی خامنه‌ای و «فرقه تبهکار» حاکم بر ایران در سراسر کشور ادامه دارد

🆔 @Sedaiemardom