🔴 ائتلاف ده- شورای امنیتی اسرائیل به وزارت دفاع این کشور دستور داد با ارسال هر «بالون‌های آتش‌زا» از سمت غزه به سوی مزارع اسرائیل، با روش نظامی مقابله کند

🆔 @Sedaiemardom