🔴 در پی نشستن ترامپ روی صندلی وینستون چرچیل، روزنامه انگلیسی دیلی میرر در صفحه اولش خطاب به ترامپ نوشته: «چطور جرات کردی؟»

🆔 @Sedaiemardom