🔴 علی خامنه‌ای در جلسه امروز با کابینه، که با موضوع مشکلات اقتصادی برگزار شد، از لفظ دشمن غافل نشد و از برنامه برای مقابله با نقشه‌های دشمن در مقطع کنونی سخن گفت/ کلمه

🆔 @Sedaiemardom