🏴 «عباس جدیدیِ دولت»؛ محمود واعظی، رییس دفتر شیرین‌عقل روحانی به تبعیت از جدیدی که با جسم نیمه جان پورحیدری عکس گرفت، بر بالین جمشید مشایخی عکسی با لبخند ژکوند گرفت

🆔 @Sedaiemardom