🏴 ۲۱ تیرماه: ھم اکنون تجمع اعتراضی مقابل بازارچە اصغری مهاباد به دلیل قطعی برق/ بازارچە ھم‌اکنون تعطیل شده است

🆔 @Sedaiemardom