🔴 عبدالله رمضان زاده: حدود بیست هزار میلیارد تومان از بیت المال بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده است. چه کسی دستور چنین برداشتی از بیت المال را داده است؟

🆔@Sedaiemardom