🔹یه پرنده خریدم آوردم خونه دو هفته شب و روز منتظر بودم حرف بزنه،

آخرش گفت حاجی حالا من این دفعه حرف میزنم ولی ناموسا جغد چه حرفی داره بزنه؟😐

🆔 @GizmizTel 💯