سیکس پک های قبل از تو سوءتفاهم بود...
لایه لایه ی کی بودی تو؟😍

🆔 @GizmizTel 💯