اون یه دونه مغزم از جیب یکی از کارکنان شرکت افتاده رو بستنی😐

🆔 @GizmizTel 💯