بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش
که اين بهار ز پى، محنت خزان دارد

۱۲ آگوست روز جهانی جوان بر همه جوان‌ها و اونایی که هنوز دلشون جوونه مبارک🌹❣️

🆔 @GizmizTel 💯