🔺تخلفات جدید معاون وزیر آموزش و پرورش

🔹معاون وزیرآموزش و پرورش طی نامه‌ای خطاب به خودش درخواست تامین هزینه‌های تحصیل خود را مطرح می‌کند که نهایتاً مورد موافقت قرار می گیرد!

🔹بر اساس مستند دیگری، مبلغ ۹ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان با عنوان فوق‌العاده مدیریت و حق ماموریت به فیش حقوقی وی اضافه شده است.

🔹میزان حقوق دریافتی این معاون بدون احتساب اضافه کاری در هر ماه معادل ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان است./ فارس

🆔 @GizmizTel 💯