🔻‏ما "برادرا" خیلی مظلومیم!

‏خواهرمون لباسمون رو میپوشه ولی ما نمیتونیم تلافی کنیم!
‏پول از جیبمون کِش میره ولی نمیتونیم تلافی کنیم!
‏زیرآبمون رو پیش پدرمون میزنه ولی نمیتونیم تلافی کنیم!
‏روز "عروسیش" تو بغلمون گریه میکنه ولی نمیتونیم تلافی کنیم!

🔺‏چون "برادریم"❣️😇

🆔 @GizmizTel 💯