بالاخره تهدید خشتکتو میکشم سرت عملی شد😁

🆔 @GizmizTel 💯