قیافه مورچه زیر میکروسکوپ🐜

جبر کائنات یعنی همین! این یا این قیافش توانایی داشت یه گودزیلایی چیزی بشه، اما دو سه میلیمیتره ...

🆔 @GizmizTel 💯