🔻گزارش روزنامه ایران؛ گپ و گفتی با مسافران جمهوری آذربایجان در بازارچه مرزی گیلان

🔹اهالی آذربایجان سه منات(واحد پول) می‌دهند و می‌آیند این طرف و کلی خرید می‌کنند.

🔸جوان‌هایشان 20 هزار تومان می‌دهند می آیند این طرف بهترین چلوکباب را می‌خورند، سینما می روند. ژلوفن و مسکن می خرند و می روند.

🆔 @GizmizTel 💯