ولی خدا خیلی امیر جعفری رو دوست داشته که مهدی هاشمی دو تا زن گرفته و امروز دستش رو شده، ملت میکشن ازش بیرون!

🆔 @GizmizTel 💯