حماسه‌ای دیگر از رسانه ملی!😀

سانسور زانوی پای یک نماینده خانم پارلمان بریتانیا در بخش خبری ۱۴ شبکه یک! زانو آخه!🤦‍♂️😂

🆔 @GizmizTel 💯