لحظه دیدنی و بسیار جالب از لحظه آماده شدن کفشدوزک برای پرواز😍

🆔 @GizmizTel 💯