وقتی یه ایرانی مهاجرت می‌کنه خارج😀

🆔 @GizmizTel 💯