ای جان به رئیس جمهور ماداگاسکار😄

ایشالله ریاست جمهوری جواد یساری، کاندیدای محبوب ما! آقای ربیعی هم میشن معاون اول برامون صبر ایوب رو درخواست می‌کنن😂

🆔 @GizmizTel 💯