🔺خیابانی به نام "استاد شجریان"

🔸بلوار فلامک در تهران به «شجریان» تغییر نام داد

🔹اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری خیابانی به نام «محمد رضا شجریان» موافقت کردند.

🆔 @GizmizTel 💯