🔻طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم شرکت «آیفون»

🔹نمایندگان مجلس در حال تدوین طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت آیفون توسط شرکت‌های اسلامی هستند/مهر

🆔 @GizmizTel 💯