🔹محموله گوسفندهای وارداتی به کشور در بندر شهید رجایی

🔸گوسفند دم دراز ندیده بودیم که دیدیم! امیدوارم پیوندی نباشن😐

🆔 @GizmizTel 💯