واسه مرد ایرانی، ناز کشیدن خیلی تعریف شده نیست😀😂

🆔 @GizmizTel 💯