دوران نوجوونی ما دهه شصتیا، یه مو از هر کدوم ازینا کم میشد مامانمون جرمون میداد!

🆔 @GizmizTel 💯