🔸وقتی توی باد ازم عکس می‌گیرند🌪

راست: چیزی که تصور میکنم😌
چپ: چیزی ک واقعا هستم☹️😂

🆔 @GizmizTel 💯