آیت الله موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه امروز تهران با لباس سپاه

🆔 @GizmizTel 💯