🗓یکشنبه ۹۸/۱/۱۱

🔹پیاز نقدی : ۱۳،۳۲۰
پیاز صرافی: ۱۳،۵۰۰
پیاز دستوری : ۱۳،۴۶۰
خرید پیاز سنا : ۱۳،۳۰۰
پیاز هرات : ۱۳،۷۰۰
پیاز سلیمانیه : ۱۳،۵۵۰
پیاز مشهد : ۱۳،۳۹۰
پیاز نقدی اصفهان : ۱۳،۵۳۰
پیاز طلا :۱۳،۷۸۱
پیاز عرضه دربورس : ۱۳،۶۰۰
پیاز جهانگیری :۴۲۰۰
پیاز نیمایی : ۱۳،۱۰۰

🆔 @GizmizTel 💯