اینجا موزه سنندج هست و اوج خلاقیت مدیران شهری برای مقابله با سیل و حفظ آثار تاریخی😐🤦‍♂️

روی یه تکه کاغذ مینوشتن حادثه شرم کن، اثرش بیشتر بود😂

🆔 @GizmizTel 💯