مرد باس اینطوری موقع سیل و بلایای طبیعی حواسش به خانمش باشه😌😀

🆔 @GizmizTel 💯