وقتی با خدا خیلی راحتی!

نمازخونه‌ی پارک آبی مشهد😄

🆔 @GizmizTel 💯