پيدا شدن مارهای سمی در مناطق سیل زده كه آب با خودش به مناطق مسكونى آورده😕

فكر كن دارى تو آب راه ميرى پات ميخوره به مار😰

🆔 @GizmizTel 💯