نکن بچه...
بی مادر شی الهی، راحت بشم از دست همه تون...
بیاااااااا پاییییین

🆔 @GizmizTel 💯