مدیر! بهت گفتم عیدی منو زودتر بده لباس عید ندارم؛ اصلا بهمون توجه نداری😞
حالا عید میام همینجوری میشینم جلو مهمونا خجالت بکشی🙄😂

🆔 @GizmizTel 💯