🔻برای هفت سین زندگیتان خواستگاری
سمج
سوسول
سینه چاک
سریش
ساکت
سربه زیر
و
سرمایه دار
را آرزومندیم☺️

انجمن حمایت از دختران دم بخت گروه😍😄

🆔 @GizmizTel 💯