جوراب🧦

ج: جوانمردی و فتوت
و: وارستگی
ر: رحم و رحمت
ا: انسانیت
ب: بزرگی وعظمت

این است آنالیز جورابِ روز مرد😂

🆔 @GizmizTel 💯