🔻قطر در حال خشکاندن بخش‌هایی از خلیج فارس، برای افزایش خاک خود در مرزهای آبی!

🔹براساس تصاویری که خبرنگار همشهری از فراز قطر تهیه کرده، خشک کردن خلیج فارس برای افزودن به زمین های قطر با هدف ساخت و سازهای بیشتر کاملا مشهود است

🔺درحالی که ما درگیر اسم خلیج فارس و خلیج عربی هستیم قطری ها درحال بلعیدن خلیج فارس هستن!😐

🆔 @GizmizTel 💯