به آخرین پنجشنبه سال رسیدیم...

مسافرای رفته ما چشم انتظارن
هواشون رو داشته باشیم
حتی با یک صلوات🙏🌷

🆔 @GizmizTel 💯