🔺لطفا حساب هایتان را تا قبل عید تسویه کنید💳

بوسه هایی که بدهکارید😘
ببخشیدهایی که از سر غرورتان نگفته اید🙃
دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید❤️
رفتنی را که از سر لج به جای ماندن ترجیح داده اید🚶‍♀️

🔺حتما نباید حسابمان مالی باشد! همین ها میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد... حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم😊❣️

🆔 @GizmizTel 💯