دقت کردین امسال روز مرد مصادف شده با چهارشنبه‌سوری؟
دیگه فکر کنم وقتش رسیده همشونو آتیش بزنیم راحت شیم😂

🆔 @GizmizTel 💯