بوشهر، خیابان ششم بهمن، روبروی گلسرخ!

🆔 @GizmizTel 💯