صحنه ای از اسکناس های بی ارزش در کاراکاس در کف خیابان ها ونزوئلا !

🆔 @GizmizTel 💯