به مناسبت روز مرد👨🏻‍💼
و مصادف بودن آن با آغاز ايام اعتكاف، بهترين هدیه، ثبت نام آنها در نزديكترين مسجد محله است😊

سه شبانه روز آرامش را تجربه کنید😜😂

🆔 @GizmizTel 💯