شیوه صحیح برخورد با بچه مهمونی که پسته ها رو میخوره👆😂

🆔 @GizmizTel 💯