پیتزا قورمه سبزی !

بذارین یه قورمه‌سبزی برای مردم بمونه، حرمت نگه دارین😐

🆔 @GizmizTel 💯